Pozvánka

statutární ředitel akciové společnosti Zemědělská a obchodní společnost SEDLČÁNKY a. s.
se sídlem Sedlčánky č.p. 134, IČ: 46356380  svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne  29. června 2021 od 9.00 hod. v sídle společnosti v Sedlčánkách 134

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva správní rady
 3. Zpráva statutárního ředitele vč. schválení účetní závěrky za rok 2020
 4. Odvolání správní rady
 5. Volba správní rady
 6. Schválení nového znění stanov společnosti
 7. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2021
 8. Diskuze
 9. Schválení usnesení

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh stanov jsou k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci, která bude probíhat od 8.30 hod.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 29. 5. 2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Návrh usnesení valné hromady Zemědělská a obchodní společnost SEDLČÁNKY a. s.,
konané dne 29. června 2021 v Sedlčánkách 134

Valná hromada

 1. bere na vědomí:
  a) zprávu statutárního ředitele
  b) zprávu správní rady
 2. schvaluje:
  a) předloženou účetní závěrku za rok 2020
  b) správní radu společnosti ve složení
  Ing. Marek Špitálský, Ing. Miloš Špitálský CSc a Ing. Libor Jarolím

 

V  Sedlčánkách dne 25. 5. 2021

Ing. Libor Jarolím
statutární ředitel v. r.

 

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Dokument včetně vzoru plné moci ke stažení – VH Zemos 2021 pozvánka