Pozvánka

statutární ředitel akciové společnosti Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a. s.
se sídlem Vyšehořovice č. p. 164, IČ: 463 53 401 svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne  29. června 2021 od 11.00 hod. v sídle společnosti ve Vyšehořovicích 164

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
 2. Zpráva správní rady
 3. Zpráva statutárního ředitele vč. schválení účetní závěrky za rok 2020
 4. Odvolání správní rady
 5. Volba správní rady
 6. Schválení nového znění stanov společnosti
 7. Hlasování o určení auditora společnosti na rok 2021
 8. Diskuze
 9. Schválení usnesení

Řádná účetní závěrka za rok 2020 a návrh stanov jsou k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci, která bude probíhat od 10.45 hod.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 29. 5. 2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Návrh usnesení valné hromady Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a. s.,
konané dne 29. června 2021 ve Vyšehořovicích 164

Valná hromada

 1. bere na vědomí:
  a) zprávu statutárního ředitele
  b) zprávu správní rady
 2. schvaluje:
  a) předloženou účetní závěrku za rok 2020
  b) správní radu společnosti ve složení Ing. Marek Špitálský, Ing. Miroslava Špitálská a Anna Špitálská
  c) nové znění stanov společnosti Statek Vyšehořovice, zemědělská a obchodní a.s.
  d) Organizační kancelář Praha, Ing. Pavla Hrbka, ev.č.: 1653 jako auditora společnosti pro rok 2021

 

Ve Vyšehořovicích dne 25. 5. 2021

Tomáš Růžička
člen správní rady

 

Dokument ke stažení – Pozvánka na VH 29.6.2021 Statek Vyšehořovice, a.s.