Pozvánka

člen správní rady akciové společnosti POSKLIZŇOVÉ LINKY Čelákovice, a.s.
Cihelna 2066, 250 88 Čelákovice, svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne  14. 12. 2021 od 12.30 hod. na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63

 

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
  2. Odvolání správní rady
  3. Volba správní rady
  4. Schválení nového znění stanov společnost
  5. Schválení usnesení

Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 14.11.2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Návrh usnesení valné hromady POSKLIZŇOVÉ LINKY Čelákovice, a.s. konané dne 14.12.2021 v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje:

a) správní radu společnosti ve složení

Ing. Marek Špitálský, Ing. Miroslava Špitálská

b) nové znění stanov společnosti POSKLIZŇOVÁ LINKA Čelákovice, a.s.

 

Ve Sedlčánkách dne 11. 11. 2021                                            

                                                                                          Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

 

Dokument včetně plné moci ke stažení – POZVANKA VH 11.11.2021 PL

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.