Pozvánka

člen správní rady akciové společnosti AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s.
se sídlem Vyšehořovice č.p.164, IČ: 25103458  svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne  14. 12. 2021 od 10.00 hod. na adrese: JUDr. Ing. Ondřej Klička, notář, Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 572/63

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
 2. Odvolání správní rady
 3. Volba správní rady
 4. Schválení nového znění stanov společnosti
 5. Informování o záměru společnosti AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a.s., IČO:
  25103458 (dále jen „Společnost“) přijmout spoludlužnický závazek a uzavřít s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 smlouvu o úvěru ve výši 30.000.000 Kč (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přistoupení k dluhům ZVO s.r.o., IČO: 27194698, vyplývajícím za Smlouvy a o tom, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy může dojít ke střetu zájmů členů statutárního orgánu Společnosti se zájmy Společnosti. Seznámení s podmínkami Smlouvy. Informování o rozhodnutí nepozastavení výkonu funkce statutárního orgánu.
 6. Schválení usnesení

Návrh stanov je k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Pozvánka slouží jako vstupenka na řádnou valnou hromadu a zároveň jako identifikační karta k prezenci.

Pozvánku je nutno předložit i v případě zastupování jinou osobou (potvrdit plnou moc na zadní straně pozvánky). Rozhodný den: 14.11.2021

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

Návrh usnesení valné hromady AGRO VYŠEHOŘOVICE zemědělská a obchodní a. s.,
konané dne 14. 12. 2021  v Praze 2, Bělehradská 572/63

Valná hromada schvaluje:

a) správní radu společnosti ve složení

Anna Špitálská

b) nové znění stanov společnosti AGRO Vyšehořovice zemědělská a obchodní a. s.

dále:

 • valná hromada Společnosti prohlašuje, že ve smyslu § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen „ZOK“), je uzavření Smlouvy v zájmu           Společnosti;
 • valná hromada Společnosti nepozastavuje ve smyslu § 54 odst. 4 ZOK výkon funkce kteréhokoli člena statutárního orgánu Společnosti; a
 • valná hromada Společnosti nevyslovuje ve smyslu § 56 odst. 2 ZOK zákaz uzavření Smlouvy.

 

Ve Vyšehořovicích dne 11.11.2021                                            

                                                                                          Ing. Marek Špitálský
člen správní rady

 

Vzhledem k situaci ohledně testů na COVID 19 – v platném znění vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví k účasti na valné hromadě platí  předložení dokladu o očkování nebo o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo potvrzení o PCR nebo antigenním testu, provedené zdravotnickým zařízením.

 Dokument včetně plné moci ke stažení – Pozvánka na VH Agro Vyšehořovice 12-2021